قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقالی و مهمانی

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقالی و مهمانی

با توجه به تشکیل اولین جلسه نقل و انتقالات در خرداد ماه دانشجویان متقاضی:

www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx ثبت گردد و به درخواستهایی که در سایت وزارت علوم ثبت نشده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

 

حوزه آموزش: 02/02/1393