موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اولین نشست هیئت رئیسه با منتخبین انجمنهای علمی دانشجویی

انجمنها و کانونهای علمی - دانشجویی یکی از ارکان مهم فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها میباشند.
به گزارش امور فرهنگی اولین نشست اعضای انجمنهای علمی با هیئت رئیسه دانشگاه در سالن  کنفرانس مهر برگزار شد در این نشست ابتدا دکتر میرجلیلی دانشگاه را فضایی چند بعدی خواند که یکی از ابعاد مهم آن انجمنهای علمی دانشجویی است در این انجمن ها فرصت ایجاد ارتباط و رشد ابعاد شخصیتی فراهم است در دانشگاه امام جواد این فضا برای دانشجویان فراهم است امیدوارم نهایت استفاده از این فضا را ببرید همچنین دکتر میرجلیلی یکی از مهمترین وظیفه انجمن ها راپرورش نسل بعد از خود دانست. سپس دکتر وحدت رئیس دانشگاه به تنظیم شناسنامه کاری ورزومه در دوران تحصیل اشاره کرده و گفت این مهم جز در این دوران که دوران تحصیل و کار دانشجویی وفعالیت های فوق برنامه است حاصل نخواهد شد. در ادامه این بحث مهندس سپهرضمن خوشامدگویی و تبریک به مناسبت انتخاب اعضای منتخب انجمن های علمی نکات مهمی را پیرامون کارهای گروهی بیان نمود ابراز کرد آنچه مهم است تیم سازی و راهبری صحیح تیم است.
در اهمیت گذاری و اولویت بندی شغلی ، اصلی ترین اولویتها ،فعالیتها وتجربه های گروهی و اجتماعی است و مهمترین جایی که میتوانید این تجربه را کسب کنید در دانشگاه و حضور فعال درانجمنهای علمی است
در ادامه این نشست دانشجویان به مطرح کردن سوالهای خود پرداختند. و نیز در آخر جلسه انتخابات دبیر شورای دبیران توسط جناب اقای حجتی سرپرست امور دانشجویی و خانم معدن کارشناس مرکز کار آفرینی و دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد و در نتیجه این انتخابات آقای محمود باریکزهی به عنوان دبیر کل شورای دبیران انتخاب شد.