اتمام برگزاری رویداد سفیر کتاب - گزارش تصویری

رویداد سفیر کتاب در روز پنجشنبه مورخ 21 آذرماه به کار خود پایان داد