موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

هیأت مؤسس و هیأت امنا
هیأت مؤسس:


آقای دکتر فضل الله ادیب نیا                                          (استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد)
آقای دکتر محمد صالح اولیاء                                          (رئیس دانشگاه یزد و استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد)
آقای مهندس غلامعلی سفید                                       (مدیر عامل مؤسسه خیریه - فرهنگی جوادالائمه)
آقای دکتر محمد سفید                                                (استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد)
آقای دکتر حسین فرمان                                               (استاد (بازنشسته) دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران)
آقای دکتر محمد علی وحدت زاد                                    (ریاست موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمد موسوی زاده    (استادیار (بازنشسته) گروه فقه و اصول دانشگاه یزد)


هیأت امنا:

دکتر محمد علی برخورداری بافق                                   (دانشیار دانشکده راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر سید محمد علی توکل کوثری                                 (استاد دانشکد ه علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
مهندس غلامعلی سفید                                              (مدیر عامل مؤسسه خیریه- فرهنگی جواد الائمه)
دکتر سید عباس شجاع الساداتی                                 (استاد دانشکد ه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر حسین فرمان                                                      (استاد (بازنشسته) دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران)
محمدعلی طالبی                                                      (استاندار یزد)
دکتر محمد مدرس یزدی                                               (استاد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمد موسوی زاده    (استادیار (بازنشسته) گروه فقه و اصول دانشگاه یزد)
دکتر رضا امراللهی بیوکی                                             (استاد تمام فیزیک از دانشگاه پیرماریکوری فرانسه  و نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری)
آقای دکتر محمد علی وحدت زاد                                     (ریاست موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد)