موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

هیأت مؤسس و هیأت امنا

هیأت مؤسس:

آقای دکتر فضل الله ادیب نیا                                         (استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد)
آقای دکتر محمد صالح اولیاء                                        (رئیس دانشگاه یزد و استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد)
آقای مهندس غلامعلی سفید                                     (مدیر عامل مؤسسه خیریه - فرهنگی جوادالائمه)
آقای دکتر محمد سفید                                             (استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد)
آقای دکتر حسین فرمان                                            (استاد (بازنشسته) دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران)
آقای دکتر محمد علی وحدت زاد                                  (ریاست موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمد موسوی زاده     (استادیار (بازنشسته) گروه فقه و اصول دانشگاه یزد)


هیأت امنا:

دکتر محمد علی برخورداری بافق                                (دانشیار دانشکده راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر سید محمد علی توکل کوثری                              (استاد دانشکد ه علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
مهندس غلامعلی سفید                                         (مدیر عامل مؤسسه خیریه- فرهنگی جواد الائمه)
دکتر سید عباس شجاع الساداتی                             (استاد دانشکد ه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر حسین فرمان                                                (استاد (بازنشسته) دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران)
محمد زمانی قمی                                                 (استاندار یزد)
دکتر محمد مدرس یزدی                                          (استاد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمد موسوی زاده   (استادیار (بازنشسته) گروه فقه و اصول دانشگاه یزد)
دکتر رضا امراللهی بیوکی                                        (استاد تمام فیزیک از دانشگاه پیرماریکوری فرانسه  و نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری)
آقای دکتر محمد علی وحدت زاد                               (ریاست موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد)