موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

نشریات

نشریات دانشجویی
واحد نشریات که زیر نظر امور فرهنگی فعالیت دارد برای دانشجویان علاقه مندی که تمایل به دریافت مجوز نشریه دارند، این امکان را ایجاد نموده است تا ضمن شرکت در کارگاه آموزشی 1 الی 2 روزه در زمینه های خبر نویسی، تهیه گزارش، مصاحبه،  قوانین مطبوعات، نشریات، ..... و دریافت مدرک خبر نگاری از خانه نشریات وزارت علوم، در زمینه چاپ نشریه به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سر دبیری شخص دانشجو فعالیت کنند. لازم به ذکر است طبق مصوبه کمیته ناظر بر نشریات مؤسسه، بخش قابل توجهی از هزینه های چاپ نشریه را مؤسسه پرداخت خواهد نمود.

از جمله نشریات دانشجویی که طی سال های گذشته در دانشگاه به چاپ رسیده اند، می توان به نشریات ذیل اشاره نمود:

-نشریه سلام مدیر به صاحب امتیازی دانش زندی/ دانشگاه امام جواد(ع)، مدیر مسئول دانش زندی و سردبیری سحر گلبار .

- نشریه راز زندگی به صاحب امتیازی انجمن علمی روانشناسی، مدیر مسئولی مرضیه نوروزی و سر دبیری سعیده پوررضایی.

-  نشریه گنجینه به صاحب امتیازی و  مدیر مسئولی جلال مهدوی و سردبیری داوود بدری.

- ویژه نامه مات به صاحب امتیازی انجمن علمی مدیریت، سردبیری راحیل ناموران و مدیر مسئولی سجاد غلامی.

- نشریه هما به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی احسان الله علوی و سر دبیری حامد ایل بیگی.

- نشریه جوانه به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی امام جواد، مدیر مسئولی شادی رحیمی و سردبیری لیدا کریمی.

نشریه قاصدک به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی امام جواد، مدیر مسئولی و سردبیری عماد الدین عطاری میبدینام نشریه: enlightenment

صاحب امتیاز:  انجمن علمی گروه زبان دانشگاه امام جواد(ع)

مدیر مسئول و سردبیر: محمود باریکزهی
 نشریه دانشجویی مات
صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی مدیریت
مدیر مسئول : دانش  زندی
سردبیر : سحر گلبار
 

نشریه دانشجویی مدیر
صاحب امتیاز :دانش زندی، دانشگاه امام جواد
سردبیر :سحر گلبار


 

نشریه دانشجویی گنجینه
سال اخذ مجوز و نشر : فرودین و اردیبهشت 1389 / در حال حاضر فعال

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی امام روح الله(ره) / موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

مدیر مسئول : سید جواد حسینی زاد/ جلال مهدوی

سردبیر : مهدی رضایی / داوود بدری  

تیراژ : 500 نسخه


                                       


نشریه دانشجویی هما

سال اخذ مجوز و نشر : فروردین 1391 / در حال حاضر فعال

صاحب امتیاز : گروه پارس(سید احسان الله علوی)/موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

مدیر مسئول : سید احسان الله علوی/ امید دهداری

سردبیر : حامد ایل بیگی  

تیراژ : 500 نسخه
ویژه نامه مات

نشریه تخصصی گروه مدیریت

سال اخذ مجوز و نشر : 1392

صاحب امتیاز : انجمن علمی مدیریت /موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

مدیر مسئول : سجاد غلامی

سردبیر : راحیل ناموران  نشریه دانشجویی قاصدک

اولین گاهنامه خبری فرهنگی کانون ارتباطات فرهنگی

سال اخذ مجوز و نشر : دیماه 1389 / در حال حاضر غیر فعال

صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

مدیر مسئول : عماد الدین عطاری میبدی

سردبیر : محبوبه شیرانی / الهام السادات کرمانی  

تیراژ : 500 نسخهویژه نامه جوانه

نشریه تخصصی گروه مربی کودک

سال اخذ مجوز و نشر : 1389 / در حال حاضر غیر فعال

صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) / گروه مربی کودک

مدیر مسئول : شادی رحیمی

سردبیر : لیدا کرمی  
نشریه دانشجویی راچینه

دومین  نشریه رسمی دانشجویی دانشگاه

سال نشر : دیماه 1386 / در حال حاضر غیر فعال

صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

مدیر مسئول : خلیل راسخ راد

سردبیر : مرضیه توکلی نویری

تیراژ : 500 نسخهنشریه دانشجویی پل

اولین نشریه رسمی دانشجویی دانشگاه

سال نشر : آذرماه 1386

صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

مدیر مسئول : محبوبه دهقان

سردبیر : میلاد باژرنگ

تیراژ : 500 نسخه