موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

امور خوابگاه ها

امور خوابگاه ها

خوابگاه های مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) متعلق به بخش خصوصی یا خودگردان می باشد. مؤسسه هر ترم خوابگاه ها را ارزیابی نموده و به ترتیب کیفیت به دانشجویان معرفی می نماید. دانشجویان مختارند از بین خوابگاه های معرفی شده با توجه به کیفیت و هزینه و سایر موارد، خوابگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند. در طول ترم، نظارت کافی از خوابگاه های دانشجویی به عمل می آید.
لازم به ذکر است خوابگاههای خودگردان دانشگاه امام جواد(ع) در یک فضای دانشگاهی و نزدیک به دانشگاه(حدود 500 متر) قرار دارد.

 هزینه خوابگاه برای هرترم(5ماه) به تناسب خوابگاه متفاوت بوده و از 550،000 تومان  تا 750،000 تومان متغیر است.

 همچنین دانشجویان مقطع ارشد علاوه بر کل ترم امکان اسکان خوابگاهی به صورت یک شب در هفته با قیمت 15000 الی 20000 تومان دارند.