موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

کتابخوان

پویش کتابخوان: برنامه پویش کتابخوان در هر ترم برای یک ماه یک کتاب را معرفی نموده و در انتهای ماه نشستی برگزار شده و از خوانندگان کتاب دعوت بعمل آمده تا در مورد کتب پیشنهادی به بحث و تبادل نظر بپردازند.