موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انجمن دانش آموختگان- کمیته ها

کمیته آموزش

کمیته اشتغال

کمیته روابط عمومی

کمیته پژوهشی

کمیته مالی و خزانه داری