موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

راهنمای استفاده از بانک نرم افزاری موسسه

راهنمای استفاده از بانک نرم افزاری مؤسسه

جهت استفاده از این بانک می توانید در "نوار آدرس My Computer" خود آدرس ftp://ftp.iju.ac.ir را وارد نمائید و از نرم افزارهای کاربردی و به روز این بانک استفاده فرمائید.

نکته قابل توجه: دسترسی به این بانک نرم افزاری، تنها در شبکه ی داخلی مؤسسه مقدور می باشد، لذا می بایست ارتباط با اینترنت را قطع نمایید.