راهنمای استفاده از بانک نرم افزاری موسسه

راهنمای استفاده از بانک نرم افزاری مؤسسه

جهت استفاده از این بانک می توانید در "نوار آدرس My Computer" خود آدرس ftp://ftp.iju.ac.ir را وارد نمائید و از نرم افزارهای کاربردی و به روز این بانک استفاده فرمائید.

نکته قابل توجه: دسترسی به این بانک نرم افزاری، تنها در شبکه ی داخلی مؤسسه مقدور می باشد، لذا می بایست ارتباط با اینترنت را قطع نمایید.